K.V.K.K AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLER KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Muhasebetech Yazılım Anonim Şirketi (“irgat.com.tr” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ( “Kanun” ) uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekle beraber üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu bilgilendirme metni ile sizleri Kanun’un 10. maddesinden doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Veri sorumlusu; Maslak Mahallesi Aos 55. Sk. 42 Maslak A Blok Sit. No: 2/11 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 267790-5 sicil numarası ile kayıtlı MuhasebeTech Yazılım A.Ş.’dir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR

Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak irgat.com.tr tarafından bu metinde açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

irgat.com.tr internet sitesinde sağlamış olduğunuz bilgiler (kimlik numaranız, adınız, soyadınız, telefon numaranız, adres, firma unvanı, firma bilgileri vb.) KVKK’ya uygun olarak Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ve içeriklerden faydalanan kişiler için gerekli çalışmaların iş birimlerince yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile işbirliği içerisinde bulunan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması amaçları ile uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi, fiziki güvenliğinin tesisi ve erişim kayıtlarının yönetilmesi amaçları ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve Şirket’in Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş. ve Zirve Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş. dahil olmak üzere grup şirketleri ile paylaşılabilecektir.. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önemleri alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında otomatik olan ve olmayan yollar ile belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen süre yahut işlendiği amaç için gerekli süre boyunca saklanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER

Şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekte, kişisel verileri korumak için Kanun’un ve ilgili mevzuatın ön gördüğü ölçüde hukuki, teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Şirketimiz elde ettiği ya da elde edeceği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için teknik ve idari tedbirler almaktadır. Şirketimiz, bu konuda çalışanlarına gerekli bilgilendirmeyi de yaptığı gibi çalışanları ve diğer üçüncü kişilerle akdettiği yahut edeceği sözleşmelerde özel önlemler almaktadır.

Şirketimiz gerekli önlemleri almakla birlikte, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde, durum Şirketimizce en kısa sürede size ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın haklarına sahiptir.

 • Kanun’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

  Bilgilerinize sunarız.

  MuhasebeTech Yazılım A.Ş.